Regulamin tłumaczeń

REGULAMIN TŁUMACZEŃ

STUDIO „BONJOUR” Tłumaczenia i Kursy Językowe Beata Nowak z siedzibą w Częstochowie, Aleja Wojska Polskiego 124

ważny od dnia 10.10.2014

I DEFINICJE

 1. STUDIO „BONJOUR” oznacza STUDIO „BONJOUR” Tłumaczenia i Kursy Językowe Beata Nowak z siedzibą w Częstochowie, Aleja Wojska Polskiego 124, NIP 5731410732, Regon 151509382.
 2. KLIENT – firma, instytucja lub osoba prywatna będący odbiorcą usług STUDIO „BONJOUR”.
 3. OSOBA KONTAKTOWA – osoba reprezentująca Klienta i odpowiedzialna za kontakty z STUDIO „BONJOUR” w tym za dokonywanie zamówień tłumaczenia.
 4. TEKST ŹRÓDŁOWY lub TEKST ORYGINALNY – tekst w dowolnej formie przekazany do STUDIO „BONJOUR” w celu wyceny lub tłumaczenia.
 5. TEKST DOCELOWY lub TEKST TŁUMACZENIA – tekst przetłumaczony przez STUDIO „BONJOUR”.
 6. WYCENA – wiążący koszt tłumaczenia tekstu dostarczonego przez klienta, wiążący koszt innej usługi świadczonej przez Biuro, bądź koszt tłumaczenia 1 strony tekstu przetłumaczonego. Wycena jest bezpłatna.
 7. TŁUMACZ – osoba fizyczna lub firma pracująca dla lub współpracująca z STUDIO „BONJOUR” w zakresie tłumaczeń oraz usług świadczonych przez STUDIO „BONJOUR”.
 8. STRONA TŁUMACZENIOWA/STRONA ROZLICZENIOWA – 1500 znaków ze spacjami na stronie dla tłumaczeń nie uwierzytelnionych (nieprzysięgłych; nie poświadczonych przez tłumacza) lub 1125 znaków ze spacjami na stronie dla tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych; poświadczonych przez tłumacza przysięgłego). Każda rozpoczęta strona jest liczona jako 1 strona rozliczeniowa.

II. RODZAJE TŁUMACZEŃ:

ZWYKŁE: tłumaczenie nie poświadczone przez tłumacza, 1 strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami w tekście docelowym.
PRZYSIĘGŁE: tłumaczenie poświadczone przez tłumacza, 1 strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Każda rozpoczęta strona jest liczona jako 1 strona rozliczeniowa.
SPECJALISTYCZNE: w przypadku tekstów specjalistycznych stawka do 50% wyższa.
PISEMNE: w formie pisemnej rozliczane na podstawie objętości tekstu na stronie.
USTNE: w formie ustnej rozliczane według stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę.
W TRYBIE STANDARDOWYM: przekład do 3 stron dziennie.
W TRYBIE PILNYM: przekład powyżej 3 stron dziennie (cena wyższa do 50% od ceny w trybie standardowym) lub w dniu przyjęcia zlecenia, bądź nazajutrz jeśli zlecenie zostało przyjęte po godzinie 15.00.
W TRYBIE EXPRESOWYM: jeśli tłumaczenie zostało zlecone lub odbierane w dni wolne od pracy lub przekład powyżej 9 stron dziennie. (cena wyższa do 100% od ceny w trybie standardowym).

III. INNE

 1. Za dzień rozumie się 24 godziny liczone od następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.
 2. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienie złożone na stronie internetowej i potwierdzone mailowo lub telefonicznie przez klienta po dokonaniu wyceny jest równoznaczne z zawarciem umowy.

4. Przedpłaty

a) Klienci indywidualni
Wszyscy klienci indywidualni zlecający osobiście w biurze firmy, poprzez stronę internetową, e-mailem, telefonicznie, lub faksem proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia.

b) Firmy
Studio „Bonjour” zastrzega sobie prawo do poproszenia o wniesienie przedpłaty przez firmy, które zlecają po raz pierwszy lub, które w przeszłości nie regulowały swoich zobowiązań w terminie. Wysokość takiej przedpłaty ustalana jest indywidualnie i może wynosić od 20% do 100% wartości zlecenia.

5. Zasady składania zamówień

a) składanie zamówień przez klientów indywidualnych (osoby prywatne)
Klienci indywidualni po przesłaniu tekstu do wyceny i uzyskaniu informacji na temat kosztu tłumaczenia dokonują przedpłaty na wskazany rachunek bankowy w wysokości 100% wartości zlecenia. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne ze zleceniem tłumaczenia. Klienci obsługiwani w siedzibie firmy płacą gotówką na miejscu.
Po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia dokonania płatności, Studio „Bonjour” przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia tekstu do tłumaczenia.

b) składanie zamówień przez firmy i instytucje

Klient dokonuje zamówienia korzystając z formularza zamówienia on-line udostępnianego przez Studio „Bonjour”

na stronie www.studiobonjour.pl.

Klienci, którzy przynajmniej 1 raz składali zamówienie w sposób opisany powyżej mogą przesyłać zamówienia bezpośrednio na adres mailowy firmy tj.:biuro@studiobonjour.pl

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Studio „Bonjour”może podjąć się realizacji usług na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Studio „Bonjour” a Klientem.

  2. Studio „Bonjour”zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej firmy oraz w jego siedzibie, z zaznaczeniem daty od której obowiązuje.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).